Tie­to­suo­ja­se­los­te

Re­kis­te­rin­pi­tä­jä

Suo­mi­ruo­kaa ry
Pos­tio­soi­te: Lai­ta­kan­kaan­tie 82, 82220 Niit­ty­lah­ti
Puh. 040 042 9652

Re­kis­te­rin­pi­tä­jän edustaja ja tie­to­suo­ja­vas­taa­va

Tiltu Taimela
info@suo­mi­ruo­kaa.fi
Puh. 050 362 6199

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tarkoitus ja kä­sit­te­lyn oi­keus­pe­rus­te

Hen­ki­lö­tie­to­ja tarvitaan, nimi ja säh­kö­pos­ti, jotta re­kis­te­rin­pi­tä­jä voi täyttää jä­sen­suh­tee­seen liittyvät vel­voit­teet, kuten säh­kö­pos­tit­se ta­pah­tu­van tie­dot­ta­mi­sen.  Ilman tar­vit­ta­via tietoja re­kis­te­rin­pi­tä­jä ei voi tarjota jä­se­nyy­den etuja.

Asiakkaan hen­ki­lö­tie­to­ja voidaan käsitellä seuraavia tar­koi­tuk­sia varten:

jä­se­nyy­den tai muun asial­li­seen yhteyteen pe­rus­tu­van suhteen hoi­ta­mi­nen ja hal­lin­noin­ti
ana­ly­soin­ti ja ti­las­toin­ti
muut vastaavat käyt­tö­tar­koi­tuk­set, jotka eivät ole ris­ti­rii­das­sa edellä ku­vat­tu­jen käyt­tö­tar­koi­tus­ten kanssa.

Tie­to­läh­teet

Re­kis­te­röi­ty­jä koskevia tietoja saadaan ai­noas­taan re­kis­te­röi­dyl­tä itseltään.

Hen­ki­lö­tie­to­jen luo­vut­ta­mi­nen ul­ko­puo­li­sil­le

Hen­ki­lö­tie­to­ja voidaan luovuttaa ai­noas­taan kul­loin­kin voi­mas­sao­le­van lain­sää­dän­nön sal­li­mis­sa ja vel­voit­ta­mis­sa rajoissa.
Muihin kuin  edellä mai­nit­tui­hin tar­koi­tuk­siin hen­ki­lö­tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti  luovuteta.

Lisäksi re­kis­te­rin­pi­tä­jä voi  luovuttaa tietoja mm. ti­las­toin­ti- ja ana­ly­soin­ti­tar­koi­tuk­siin siten,  etteivät luo­vu­tet­ta­va tiedot ole yh­dis­tet­tä­vis­sä yk­sit­täi­seen henkilöön.

Hen­ki­lö­tie­to­jen siir­tä­mi­nen EU:n tai ETAn ul­ko­puo­lel­le tai
kan­sain­vä­li­sel­le jär­jes­töl­le

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ul­ko­puo­lel­le eikä kan­sain­vä­li­sil­le jär­jes­töil­le.

Hen­ki­lö­tie­to­jen säi­ly­ty­sa­jat

Re­kis­te­rin  si­säl­tä­mien hen­ki­lö­tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka on viisi vuotta.

Pro­fi­loin­ti ja au­to­maat­ti­nen pää­tök­sen­te­ko

Re­kis­te­rin si­säl­tä­miä tietoja ei käytetä pro­fi­loin­tiin, eikä tietoihin koh­dis­te­ta au­to­maat­ti­seen pää­tök­sen­te­koa.

Omien tietojen tarkastus-, kielto- ja kor­jausoi­keus

Re­kis­te­röi­dyl­lä on  hen­ki­lö­tie­to­lain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on  tal­le­tet­tu re­kis­te­riin lä­het­tä­mäl­lä re­kis­te­rin­pi­tä­jäl­le tar­kas­tus­pyyn­tö.  Tar­kas­tus­pyyn­nön tulee olla kir­jal­li­nen ja al­le­kir­joi­tet­tu tai se  voidaan vaih­toeh­toi­ses­ti tehdä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti re­kis­te­rin­pi­tä­jän  luona. Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen  käsittely ja luo­vut­ta­mi­nen suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja suo­ra­mark­ki­noin­tia sekä markkina- ja mie­li­pi­de­tut­ki­muk­sia varten ottamalla yhteyttä re­kis­te­rin­pi­tä­jään.

Re­kis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus vaatia vir­heel­li­sen tiedon kor­jaa­mis­ta ottamalla yhteys  re­kis­te­rin­pi­tä­jään.

Oikeus tietojen kor­jaa­mi­seen

Re­kis­te­röi­dyl­lä  on oikeus vaatia, että re­kis­te­rin­pi­tä­jä korjaa ilman ai­hee­ton­ta  vii­vy­tys­tä häntä koskevat epätarkat ja vir­heel­li­set hen­ki­lö­tie­dot.

Oikeus kä­sit­te­lyn ra­joit­ta­mi­seen

Re­kis­te­röi­dyl­lä  on oikeus siihen, että re­kis­te­rin­pi­tä­jä rajoittaa tiedon kä­sit­te­lyä,  jos re­kis­te­röi­ty kiistää hen­ki­lö­tie­to­jen paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den. Tarkoitus  on, että kä­sit­te­lyä ra­joi­te­taan ajaksi, jonka kuluessa re­kis­te­rin­pi­tä­jä  voi varmistaa tiedon paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den.

Oikeus tehdä valitus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oikeus tehdä valitus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le (tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­tol­le).